Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
van S’He skincare, gevestigd te Leiderdorp aan de Sisalbaan 13a, 2352 AZ.

1. Algemene bepalingen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de S’He skincare aan te gane en aangegane overeenkomst tot koop en levering van producten via het Internet (hierna allen vermeldt onder subtitel .1). Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen S’He skincare en een cliënt waarop S’He skincare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard (hierna allen vermeldt onder subtitel .2) Wanneer een cliënt bij ons een behandeling geniet, gaan zij akkoord met onze algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen en prijzen
2.1 Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door ons gehanteerde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen kunnen ten alle tijden door S’He skincare worden aangepast.
2.2 S’He skincare vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Prijzen kunnen ten alle tijden door S’He skincare worden aangepast.

3. Overeenkomst
3.1 De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen. Onze orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. De orderbevestiging bevat een link naar onze algemene voorwaarden.
3.2 Wanneer cliënt een afspraak bij ons in de salon maakt of een behandeling geniet, dan is er automatisch een overeenkomst en gaat cliënt akkoord met onze algemene voorwaarden. S’He skincare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. S’He skincare zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Betaling
Betaling van het aan ons verschuldigde bedrag kan geschieden op de volgende manier:
4.1 Een bestelling via de webwinkel op de website van S’He skincare dient direct via iDeal te worden voldaan of vooruit te worden overgemaakt op rekening 65.27.55.682 tnv S’He skincare te Leiden. Zodra de betaling op bankrekening van S’He skincare te Leiden is bijgeschreven worden de goederen binnen 1 week verzonden. Is de betaling niet binnen 14 dagen na het bestellen bijgeschreven op deze bankrekening, dan vervalt automatisch de bestelling. Indien bestelde goederen niet voorradig zijn en de klant reeds heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden
4.2 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via de pinautomaat te voldoen. Uitsluitend na overleg met S’He skincare is betaling mogelijk op rekening binnen 10 dagen.

5. Levertijd
5.1 Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan – bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen – kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. S’He skincare is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van leveringstermijn.
5.2 nvt

6. Afname, transport, retouren
6.1 De cliënt heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken. Mocht blijken dat na het ontvangen & verpakken van bestelling niet de juiste verzendmethode is gekozen en dus niet het juiste bedrag is betaald, start de volgende procedure: cliënt ontvangt per email een factuur met het resterende bedrag. Zodra dit bedrag is bijgeschreven op bankrekening van S’He skincare, worden de te leveren zaken verstuurd. Het risico waar het de te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan S’He skincare zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden en vooraf per e-mail gemeld worden. Dit dient echter te geschieden binnen 14 dagen na aankoopdatum.
6.2 De cliënt heeft het recht een product, dat aangeschaft is in de salon, te ruilen binnen 8 dagen na aankoopdatum. Dit is echter alleen mogelijk na overleg van orginele aankoopbon en product dient te verkeren in orginele staat van aankoop; zonder beschadigingen en voorzien van eventuele seals.

7. Kwaliteit
7.1 S’He skincare verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van S’He skincare te verlangen.
7.2 S’He skincare verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd. De klant dient echter rekening te houden met slijtage van materialen door gebruik. Dergelijke slijtage geven de klant niet het recht enigerlei vergoeding van S’He skincare te verlangen.

8. Persoonsgegevens
8.1 De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoongegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
8.2 De cliënt voorziet S’He skincare vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan S’He skincare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. S’He skincare neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. S’He skincare behandelt de vertrouwelijk gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. S’He skincare zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

9. Geheimhouding
9.1 nvt
9.2 S’He skincare is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, S’He skincare verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Aansprakelijkheid
10.1 S’He skincare is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de S’He skincare. In geval van overmacht – daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd – kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
10.2 S’He skincare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat S’He skincare is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. S’He skincare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

11. Garantie
11.1 + 11.2 S’He skincare geeft de cliënt 3 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
* De cliënt datgene, wat hij/zij bij ons in de salon, heeft laten onderhouden door een andere salon.
* De cliënt andere producten, dan door onze medewerkers geadviseerd, heeft gebruikt voor de onderhoud van.
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, niet heeft opgevolgd.
* De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
* De cliënt de producten niet volgend de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

12. Beschadiging & diefstal
12.1 nvt
12.2 S’He skincare het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. S’He skincare meldt diefstal altijd bij de politie.

13. Klachten
13.1 + 13.2 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van S’He skincare. S’He skincare moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal S’He skincare de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

14. Behoorlijk gedrag
14.1 nvt
14.2 De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft S’He skincare het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

15. Afspraken
15.1 nvt
15.2 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan S’He skincare melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag S’He skincare het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag S’He skincare de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het geheel afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aangekomen kan S’He skincare de afspraak annuleren en 50% van het afgesproken honorarium berekenen. S’He skincare moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

16.Toepasselijk recht
16.1 + 16.2 Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.